การรับประกัน

การรับประกันตลับหมึกพิมพ์

รับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี

เงื่อนไขการรับประกันผลิตภัณฑ์ :

1.ถ้าหากตลับหมึกที่สั่งซื้อ เกิดความชำรุดเสียหายระหว่างการขนส่ง ทางร้านฯ ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนให้ใหม่ แต่ท่านลูกค้าต้องแจ้งกลับมาที่ร้านฯ ภายใน 1-3 วันทำการ

2.ทางร้านฯ ยินดีรับผิดชอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์ อันเกิดจากการใช้งานปกติ
ตลอดอายุการใช้งาน  ยกเว้นกรณี ดังต่อไปนี้

2.1 การใช้ที่ผิดปกติวิสัย
2.2 มีการแก้ไข ดัดแปลง อุปกรณ์บางชิ้นของผลิตภัณฑ์
2.3 เป็นการใช้งานที่ผิดจากข้อกำหนดของร้านฯ

3.ทางร้านฯ ยินดีรับผิดชอบ ในกรณีการพิมพ์ผิดปกติ อันเนื่องมาจาก
3.1 มีรอยเส้นหรืองานพิมพ์เลอะจากผงหมึก
3.2 งานพิมพ์ จาง และขาดหาย ไม่สม่ำเสมอ
3.3 ในการเคลมสินค้าใหม่จะต้องแนบงานพิมพ์ที่ผิดปกตินั้น มาพร้อมตลับหมึกที่
เกิดปัญหาด้วย

4.ทางร้านฯ สงวนสิทธ์ที่จะรับประกันผลิตภัณฑ์จนกว่าจะได้มีการ แก้ไขเครื่องพิมพ์
นั้นให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ก่อน

5.ลูกค้าต้องใช้งานตลับหมีกนั้นไป ไม่เกิน 30 เปอร์เซ็น

ขอขอบคุณทุกท่านที่อุดหนุนสินค้าเรา